Všeobecné obchodní podmínky

Článek 1 – Definice V těchto obchodních podmínkách platí následující definice: Lhůta pro odstoupení od smlouvy: lhůta, ve které může spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy; Spotřebitel: fyzická osoba, která nejedná v rámci výkonu svého povolání nebo podnikatelské činnosti a uzavírá s podnikatelem smlouvu na dálku; Den: kalendářní den; Nepřetržitá transakce: Smlouva na dálku týkající se řady produktů a/nebo služeb, jejichž povinnost dodání a/nebo nákupu je časově rozložena; Trvanlivý nosič dat: jakýkoli prostředek, který umožňuje spotřebiteli nebo podnikateli ukládat informace, které jsou mu osobně adresovány, takovým způsobem, aby bylo možné uložené informace v budoucnu znovu vyhledat a beze změny reprodukovat. Právo na odstoupení od smlouvy: možnost spotřebitele odstoupit od smlouvy na dálku ve lhůtě na rozmyšlenou; Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která nabízí zboží a/nebo služby spotřebitelům na dálku; Smlouva na dálku: smlouva, ve které je v rámci systému pro prodej zboží a/nebo služeb na dálku organizovaného podnikatelem využívána výhradně jedna nebo více technik komunikace na dálku až do uzavření smlouvy; Technika komunikace na dálku: prostředky, které lze použít k uzavření smlouvy, aniž by spotřebitel a podnikatel museli být současně ve stejné místnosti Všeobecné obchodní podmínky: tyto všeobecné obchodní podmínky podnikatele.

Článek 2 – Totožnost podnikatele P-Mich Achterveld 16, 3645HP Vinkeveen; E-mailová adresa: info@berado.nl Handčíslo elskammer: 75118394 DIČ: Na vyžádání

Článek 3 - Použitelnost Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku učiněnou podnikatelem a na každou smlouvu uzavřenou na dálku a každou objednávku mezi podnikatelem a spotřebitelem. Před uzavřením smlouvy na dálku bude spotřebiteli zpřístupněn text těchto všeobecných obchodních podmínek. Není-li to přiměřeně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku upozorněno, že všeobecné obchodní podmínky jsou k nahlédnutí v provozovně podnikatele a na vyžádání budou spotřebiteli v co nejkratší době bezplatně zaslány. Je-li v rozporu s předchozím odstavcem smlouva uzavřena na dálku elektronicky, lze text těchto všeobecných obchodních podmínek zpřístupnit spotřebiteli v elektronické podobě tak, aby jej spotřebitel mohl snadno uložit na trvanlivém nosiči dat. Není-li to přiměřeně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, kde lze do všeobecných obchodních podmínek elektronicky nahlédnout a že budou na žádost spotřebitele zaslány elektronicky nebo jinak zdarma. V případě, že vedle těchto všeobecných obchodních podmínek platí konkrétní produktové nebo servisní podmínky, použijí se obdobně odstavce 2 a 3 a v případě rozporu všeobecných obchodních podmínek se spotřebitel může vždy spolehnout na příslušné ustanovení, které je nejvíce pro něj příznivé. Pokud je jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek kdykoli zcela nebo částečně neúčinné nebo neplatné, smlouva a tyto obchodní podmínky zůstávají v platnosti a příslušné ustanovení bude po vzájemné dohodě neprodleně nahrazeno ustanovením, které odpovídá smysl a účel se co nejvíce blíží původnímu účelu. Situace neupravené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách je třeba posuzovat „v duchu“ těchto Všeobecných obchodních podmínek. Jakékoli nejasnosti týkající se výkladu nebo obsahu jednoho nebo více ustanovení našich Všeobecných obchodních podmínek je třeba vykládat „v duchu“ těchto Všeobecných obchodních podmínek.

Článek 4 – Nabídka Pokud má nabídka omezenou dobu platnosti nebo podléhá podmínkám, musí to být v nabídce výslovně uvedeno. Nabídka se může změnit. Podnikatel je oprávněn nabídku měnit a přizpůsobovat. Nabídka obsahuje úplný a přesný popis nabízených produktů a/nebo služeb. Popis je dostatečně podrobný, aby spotřebitel mohl nabídku adekvátně vyhodnotit. Pokud podnikatel používá obrázky, představují věrné zobrazení nabízených produktů a/nebo služeb. Zjevné chyby nebo zjevné chyby v nabídce podnikatele nezavazují. Všechny obrázky, specifikace a údaje v nabídce jsou orientační a nemohou být důvodem pro kompenzaci nebo ukončení smlouvy. Obrázky produktů jsou věrným zobrazením nabízených produktů. Provozovatel nemůže zaručit, že zobrazené barvy přesně odpovídají skutečným barvám produktů. Každá nabídka obsahuje takové informace, aby bylo spotřebiteli zřejmé, jaká práva a povinnosti jsou s přijetím nabídky spojeny. To se týká zejména: ceny včetně daní; jakékoli náklady na dopravu; způsob, jakým je smlouva uzavřena a jaké úkony jsou k tomu zapotřebí; zda právo na odstoupení od smlouvy platí či nikoli; způsob platby, dodání a plnění smlouvy; lhůta pro přijetí nabídky nebo lhůta, ve které obchodník garantuje cenu; výše poplatku za komunikaci na dálku, jsou-li náklady za použití technologie komunikace na dálku vypočítány na jiném než běžném základním poplatku za použité komunikační prostředky; zda bude smlouva po jejím uzavření archivována, a pokud ano, jak do ní může spotřebitel nahlížet; způsob, jakým si spotřebitel může před uzavřením smlouvy zkontrolovat a případně opravit údaje, které na základě smlouvy poskytl; jakékoli jiné jazyky než nizozemština, ve kterých lze smlouvu uzavřít; kodexy chování, které obchodník dodržoval, a způsob, jakým může spotřebitel tyto kodexy chování elektronicky nahlédnout; a minimální dobu platnosti smlouvy na dálku v případě trvalé transakce. Volitelné: dostupné velikosti, barvy, typ materiálů.

Článek 5 - Smlouva Smlouva je uzavřena s výhradou ustanovení odstavce 4 okamžikem, kdy spotřebitel přijme nabídku a splní podmínky v ní uvedené. Pokud spotřebitel nabídku přijal elektronicky, podnikatel neprodleně potvrdí přijetí přijetí nabídky elektronicky. Dokud podnikatel nepotvrdí přijetí tohoto přijetí, může spotřebitel smlouvu vypovědět. Je-li smlouva uzavřena elektronicky, musí podnikatel přijmout vhodná technická a organizační opatření k ochraně elektronického přenosu dat a zajistit bezpečné webové prostředí. Pokud může spotřebitel platit elektronicky, přijme podnikatel příslušná bezpečnostní opatření. Podnikatel může v zákonném rámci zjistit, zda je spotřebitel schopen dostát svým platebním povinnostem, jakož i všechny skutečnosti a faktory důležité pro odpovědné uzavření smlouvy na dálku. Má-li podnikatel závažné důvody pro neuzavření smlouvy na základě tohoto prověření, je oprávněn objednávku či žádost odmítnout nebo realizaci vázat na zvláštní podmínky s uvedením důvodů. Podnikatel je povinen poskytnout spotřebiteli k produktu nebo službě následující informace písemně nebo tak, aby je spotřebitel mohl přístupným způsobem uložit na trvalém nosiči: a. návštěvní adresa pobočky podnikatele, na kterou se může spotřebitel obracet v případě jakýchkoliv stížností; b. podmínky a způsob, jakým může spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, nebo případně jasné informace o výjimce z práva na odstoupení od smlouvy; C. informace o zárukách a stávajících zákaznických službách; d. informace obsažené v čl. 4 odst. 3 těchto podmínek, pokud obchodník tyto informace spotřebiteli nesdělil již před uzavřením smlouvy; E. podmínky pro ukončení smlouvy, pokud je smlouva uzavřena na dobu delší než jeden rok nebo je na dobu neurčitou. V případě termínované transakce se ustanovení v předchozím odstavci vztahuje pouze na první dodávku. Každá smlouva je uzavřena s podmíněnou podmínkou dostatečné dostupnosti daných produktů.

Článek 6 – Právo na odstoupení od smlouvy Při nákupu produktů má spotřebitel možnost ukončit smlouvu bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta na rozmyšlenou začíná běžet dnem po převzetí produktu spotřebitelem nebo spotřebitelem předem určeným zástupcem a sděleným podnikateli. Během lhůty na rozmyšlenou bude spotřebitel s výrobkem a jeho obalem zacházet opatrně. Výrobek rozbalí nebo použije pouze v rozsahu nezbytném pro posouzení, zda si výrobek přeje ponechat. Využije-li své právo na odstoupení od smlouvy, vrátí výrobek podnikateli s veškerým dodaným příslušenstvím a pokud možno v původním stavu a obalu, v souladu s příslušnými a jasnými pokyny poskytnutými podnikatelem. Pokud chce spotřebitel uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musí o tom podnikatele informovat do 14 dnů od obdržení produktu. Spotřebitel by to měl sdělit formou písemného oznámení/e-mailu. Poté, co spotřebitel prohlásil, že chce uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musí produkt do 14 dnů vrátit. Spotřebitel musí prokázat, že dodané zboží bylo vráceno včas, např. b prostřednictvím dokladu o odeslání. Pokud zákazník neprojevil přání uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy nebo nevrátil produkt podnikateli po lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, nákup se považuje za dokončený.

Článek 7 – Náklady v případě odstoupení od smlouvy Pokud spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy, náklady na vrácení zboží ponese spotřebitel. Pokud spotřebitel zaplatil částku, vrátí mu podnikatel tuto částku co nejrychleji, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Předpokladem k tomu je, že zboží již bylo vráceno podnikateli nebo lze doložit průkazné potvrzení o úplném vrácení.

Článek 8 – Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy Podnikatel může u produktů popsaných v odstavcích 2 a 3 vyloučit právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy. Vyloučení práva na odstoupení je platné pouze v případě, že to podnikatel jasně uvedl v nabídce nebo alespoň v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze u produktů: a. které byly vyrobeny podnikatelem podle specifikace spotřebitele; b. které jsou jasně osobní povahy; C. které vzhledem k jejich povaze nelze vrátit; d. které se rychle kazí nebo stárnou; E. jehož cena podléhá výkyvům na finančním trhu, na které nemá obchodník žádný vliv; F. pro jednotlivé noviny a časopisy; G. pro audio a video nahrávky a počítačový software, jejichž pečeť byla spotřebitelem porušena; H. u hygienických výrobků, jejichž pečeť byla spotřebitelem porušena. Vyloučení práva na odstoupení od smlouvy je možné pouze u služeb: a. v oblastech ubytování, dopravy, stravování nebo volnočasových aktivit, které mají být poskytovány v určitý den nebo v určitém období; b. jejichž dodání začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty na rozmyšlenou; C. v sázkách a loteriích.

Článek 9 - Cena Po dobu platnosti uvedené v nabídce nebudou navyšovány ceny nabízených produktů a/nebo služeb, s výjimkou cenových změn v důsledku změn sazeb DPH. Odchylně od předchozího odstavce může podnikatel nabízet produkty nebo služby, jejichž ceny podléhají výkyvům na finančním trhu a na které nemá podnikatel vliv, s variabilními cenami. Tato souvislost s výkyvy a skutečností, že uvedené ceny jsou orientační, jsou v nabídce uvedeny. Zvýšení ceny do 3 měsíců od uzavření smlouvy je přípustné pouze tehdy, pokud vyplývá z právních předpisů nebo ustanovení. Zvýšení ceny od 3 měsíců po uzavření smlouvy je povoleno pouze tehdy, pokud je podnikatel stanovil a: a. jsou způsobeny právními předpisy nebo ustanoveními; nebo b. spotřebitel je oprávněn vypovědět smlouvu dnem nabytí účinnosti zvýšení ceny. Ceny uvedené v nabídce produktů nebo služeb jsou včetně DPH. Všechny ceny podléhají chybám tisku a sazby. Za následky tiskových a sazebních chyb nepřebíráme žádnou odpovědnost. V případě tiskových a sazebních chyb není podnikatel povinen dodat výrobek za chybnou cenu.

Článek 10 - Shoda a záruka Podnikatel zaručuje, že produkty a/nebo služby jsou v souladu se smlouvou, specifikacemi uvedenými v nabídce, přiměřenými požadavky na vhodnost a/nebo použitelnost a právními ustanoveními platnými v době uzavření smlouvy a/nebo dodržování úředních předpisů. Je-li to dohodnuto, podnikatel zároveň ručí za to, že výrobek je vhodný k jinému než obvyklému použití. Zárukou poskytovanou obchodníkem, výrobcem nebo dovozcem nejsou dotčena zákonná práva a nároky, které může spotřebitel vůči obchodníkovi na základě smlouvy uplatňovat. Vadné nebo chybně dodané výrobky je třeba podnikateli písemně oznámit do 14 dnů od doručení. Produkty musí být vráceny v původním obalu a v novém stavu. Záruční doba podnikatele odpovídá době tovární záruky. Podnikatel však nikdy nezodpovídá za konečnou vhodnost výrobků pro každou jednotlivou aplikaci spotřebitelem, ani za jakékoli rady ohledně použití či aplikace výrobků. Záruka neplatí, pokud: spotřebitel opravil a/nebo upravil dodané produkty sám nebo je nechal opravit a/nebo upravit třetími osobami; dodané výrobky byly vystaveny abnormálním podmínkám nebo s nimi bylo jinak zacházeno neopatrně nebo v rozporu s pokyny podnikatele a/nebo na obalu; nedostatečnost je zcela nebo zčásti výsledkem předpisů, které stát přijal nebo přijme s ohledem na typ nebo kvalitu použitých materiálů.

Článek 11 – Doručení a realizace Společnost vynaloží maximální možnou péči při přijímání a vyřizování objednávek produktů. Místem dodání je adresa, kterou spotřebitel poskytl společnosti. V souladu s ustanovením čl. 4 těchto Všeobecných obchodních podmínek provede Společnost přijaté objednávky urychleně, nejpozději však do 30 dnů, pokud Spotřebitel nesouhlasil s delší dodací lhůtou. Pokud se dodávka zpozdí nebo pokud nebude možné provést objednávku nebo ji lze provést pouze částečně, bude o tom spotřebitel informován nejpozději do 30 dnů od zadání objednávky. Spotřebitel má v tomto případě právo ukončit smlouvu bez nákladů a bez nároku na jakoukoli náhradu. V případě zániku dle předchozího odstavce vrátí podnikatel spotřebitelem zaplacenou částku co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od zániku. V případě, že dodání objednaného produktu se ukáže jako nemožné, bude se podnikatel snažit dodat náhradní zboží. Nejpozději při dodání bude jasně a srozumitelně uvedeno, že bude dodáno náhradní zboží. U náhradních položek nelze vyloučit právo na odstoupení od smlouvy. Náklady na zpáteční přepravu nese podnikatel. Nebezpečí škody a/nebo ztráty výrobků nese podnikatel až do doby předání spotřebiteli nebo podnikateli dříve jmenovanému a známému zástupci, není-li výslovně dohodnuto jinak.

Článek 12 – Transakce s prodlouženou dobou platnosti: doba platnosti, ukončení a prodloužení Ukončení Spotřebitel může kdykoli uzavřít smlouvu na dobu neurčitou o pravidelné dodávce zboží (včetně elektřiny) nebo poskytování služeb za podmínky, že dohodnutá pravidla ukončení a výpovědní lhůta nepřesahující jeden měsíc zrušení. Spotřebitel může smlouvu na dobu určitou o pravidelných dodávkách zboží (včetně elektřiny) nebo o poskytování služeb kdykoli na konci doby určité ukončit při dodržení platných pravidel o ukončení a s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc. Spotřebitel může smlouvy uvedené v předchozích odstavcích ukončit kdykoli a není omezen na ukončení v konkrétní době nebo v určité lhůtě; může ji alespoň ukončit tak, jak ji uzavřel; může ji vypovědět vždy se stejnou výpovědní lhůtou, jakou si podnikatel stanovil. Prodloužení Smlouvu na dobu určitou uzavřenou na pravidelnou dodávku zboží (včetně elektřiny) nebo služeb nelze konkludentně prodloužit nebo prodloužit na určité období. Bez ohledu na předchozí odstavec lze smlouvu na dobu určitou pro pravidelné doručování denního nebo týdenního tisku a časopisů konkludentně prodloužit na dobu určitou nepřesahující tři měsíce, pokud spotřebitel může tuto prodlouženou smlouvu na konci prodloužení vypovědět výpovědní lhůta nepřesahující jeden měsíc. Smlouvu na dobu určitou o pravidelné dodávce zboží nebo poskytování služeb lze konkludentně prodloužit na dobu neurčitou pouze v případě, že spotřebitel může smlouvu kdykoli vypovědět s výpovědní lhůtou nepřesahující jeden měsíc a s výpovědní lhůtou nepřesahující tři měsíce, pokud smlouva se týká pravidelné dodávky denního nebo týdenního tisku, časopisů a časopisů, avšak méně než jednou měsíčně. Smlouva na dobu určitou na pravidelné předplatné denního nebo týdenního tisku a časopisů pro zaváděcí účely (zkušební nebo úvodní předplatné) mlčky nepokračuje a končí automaticky po uplynutí zkušebního nebo zaváděcího období. Doba trvání Pokud smlouva trvá déle než jeden rok, může spotřebitel smlouvu vypovědět kdykoli po uplynutí jednoho roku s výpovědní lhůtou až jednoho měsíce, pokud přiměřenost a spravedlnost nevylučují ukončení před uplynutím sjednané doby.

Článek 13 – Platba Není-li dohodnuto jinak, částky dlužné spotřebitelem musí být zaplaceny do 7 pracovních dnů od začátku lhůty na rozmyšlenou uvedené v článku 6 odst. 1. V případě smlouvy o poskytnutí služby začíná tato lhůta běžet poté, co spotřebitel obdrží potvrzení smlouvy. Spotřebitel má povinnost neprodleně upozornit podnikatele na případné nepřesnosti v poskytnutých nebo zmíněných platebních údajích. V případě nezaplacení spotřebitelem má podnikatel právo, s výhradou zákonných omezení, fakturovat spotřebiteli předem sdělené přiměřené náklady.

Článek 14 - Reklamační řád Stížnosti na plnění smlouvy je třeba podnikateli podat, úplně a srozumitelně popsané, do 7 dnů poté, co spotřebitel nedostatky zjistil. Na stížnosti podané podnikateli bude odpovězeno do 14 dnů ode dne obdržení. Vyžaduje-li reklamace předvídatelně delší dobu vyřízení, podnikatel ve 14denní lhůtě odpoví potvrzením o přijetí s uvedením, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď. Pokud nelze reklamaci vyřešit vzájemnou dohodou, vzniká spor, který podléhá procesu řešení sporu. Reklamace nezastavuje povinnosti podnikatele, pokud podnikatel písemně neurčí jinak. Pokud bude reklamace podnikatelem shledána oprávněnou, podnikatel dle svého uvážení dodané výrobky bezplatně vymění nebo opraví.

Článek 15 – Spory Nizozemské právo se vztahuje výhradně na smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem, na které se vztahují tyto všeobecné podmínky. I když spotřebitel žije v zahraničí.