Generelle vilkår og betingelser

Artikel 1 - Definitioner I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner: Fortrydelsesfrist: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret; Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i udøvelsen af ​​et erhverv eller virksomhed og indgår en fjernsalgsaftale med iværksætteren; Dag: kalenderdag; Kontinuerlig transaktion: En fjernaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er forskudt over tid; Holdbar databærer: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at opbevare oplysninger, der er rettet til dem personligt, på en sådan måde, at fremtidig genfinding og uændret gengivelse af de lagrede oplysninger er mulig. Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at fortryde fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen; Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder varer og/eller tjenester til forbrugere på afstand; Fjernaftale: en aftale, hvori der inden for rammerne af et system til fjernsalg af varer og/eller tjenesteydelser organiseret af iværksætteren udelukkende anvendes en eller flere fjernkommunikationsteknikker indtil kontraktens indgåelse; Fjernkommunikationsteknologi: betyder, der kan bruges til at indgå en kontrakt, uden at forbrugeren og iværksætteren skal være i samme rum på samme tid Generelle vilkår og betingelser: disse generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.

Artikel 2 - Identitet af iværksætteren P-Mich Achterveld 16, 3645HP Vinkeveen; E-mailadresse: info@berado.nl Handelskammernummer: 75118394 Momsidentifikationsnummer: På forespørgsel

Artikel 3 - Anvendelse Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernsalgsaftale og enhver ordre mellem iværksætteren og forbrugeren. Inden aftalen om fjernsalg indgås, vil teksten til disse generelle vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren. Såfremt dette ikke med rimelighed er muligt, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen blive gjort opmærksom på, at de almindelige vilkår og betingelser ligger til gennemsyn i iværksætterens forretningssted og hurtigst muligt efter anmodning tilsendes forbrugeren gratis. Såfremt fjernsalgsaftalen i modsætning til det foregående afsnit indgås elektronisk, kan teksten i disse almindelige betingelser gøres tilgængelig for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at den nemt kan opbevares af forbrugeren på et varigt datamedie. Såfremt dette ikke med rimelighed er muligt, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen blive angivet, hvor de almindelige vilkår og betingelser kan ses elektronisk, og at de efter forbrugerens anmodning sendes elektronisk eller på anden måde gratis. I tilfælde af at specifikke produkt- eller servicebetingelser gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, finder stk. 2 og 3 tilsvarende anvendelse, og i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser kan forbrugeren altid stole på den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser til enhver tid er helt eller delvist ineffektive eller ugyldige, forbliver kontrakten og disse vilkår og betingelser i kraft, og den relevante bestemmelse vil straks efter gensidig aftale blive erstattet af en bestemmelse, der svarer til mening og formål kommer så tæt som muligt på det oprindelige formål. Situationer, der ikke er angivet i disse generelle vilkår og betingelser, skal vurderes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser. Enhver uklarhed vedrørende fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores generelle vilkår og betingelser skal fortolkes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser.

Artikel 4 - Tilbuddet Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, skal dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Tilbuddet kan ændres. Iværksætteren er berettiget til at ændre og tilpasse tilbuddet. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan vurdere tilbuddet tilstrækkeligt. Hvis iværksætteren bruger billeder, repræsenterer de en sand repræsentation af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren. Alle billeder, specifikationer og data i tilbuddet er vejledende og kan ikke være årsag til kompensation eller opsigelse af kontrakten. Billederne af produkterne er en sand gengivelse af de tilbudte produkter. Operatøren kan ikke garantere, at de viste farver svarer nøjagtigt til de faktiske farver på produkterne. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med at acceptere tilbuddet. Dette gælder især for: prisen inklusive afgifter; eventuelle forsendelsesomkostninger; den måde, hvorpå kontrakten indgås, og hvilke handlinger der kræves hertil; om fortrydelsesretten gælder eller ej; betalingsmåden, leveringen og opfyldelsen af ​​kontrakten; fristen for at acceptere tilbuddet eller fristen, inden for hvilken den erhvervsdrivende garanterer prisen; størrelsen af ​​gebyret for fjernkommunikation, hvis omkostningerne til brugen af ​​fjernkommunikationsteknologien beregnes på et andet grundlag end det almindelige grundgebyr for det anvendte kommunikationsmiddel; om kontrakten vil blive arkiveret efter dens indgåelse, og i givet fald hvordan den kan ses af forbrugeren; den måde, hvorpå forbrugeren kan kontrollere og om nødvendigt rette de oplysninger, han har givet i henhold til kontrakten, før aftalens indgåelse; alle andre sprog end hollandsk, på hvilke kontrakten kan indgås; de adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende har overholdt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk og afstandsaftalens minimumsperiode i tilfælde af en permanent transaktion. Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver, materialetype.

Artikel 5 - Aftalen Aftalen indgås i henhold til bestemmelserne i stk. 4 i det øjeblik, forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder betingelserne heri. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter iværksætteren straks modtagelsen af ​​accepten af ​​tilbuddet elektronisk. Så længe iværksætteren ikke har bekræftet modtagelsen af ​​denne accept, kan forbrugeren opsige kontrakten. Hvis kontrakten indgås elektronisk, skal iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte elektronisk datatransmission og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren træffe passende sikkerhedsforanstaltninger. Iværksætteren kan - inden for de juridiske rammer - finde ud af, om forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren har gode grunde til ikke at indgå kontrakten baseret på denne undersøgelse, er han berettiget til at afvise en ordre eller en ansøgning eller til at binde gennemførelsen til særlige betingelser med angivelse af grunde. Iværksætteren skal give forbrugeren produktet eller ydelsen med følgende oplysninger skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevare det på en tilgængelig måde på et varigt medium: a. besøgsadressen på iværksætterens filial, som forbrugeren kan kontakte i tilfælde af klager; b. betingelser og måde, hvorpå forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret eller i givet fald klare oplysninger om undtagelsen fra fortrydelsesretten; c. information om garantier og eksisterende kundeservice; d. de oplysninger, der er indeholdt i artikel 4, stk. 3, i disse betingelser, medmindre den erhvervsdrivende allerede har videregivet disse oplysninger til forbrugeren før indgåelsen af ​​kontrakten; e. betingelserne for opsigelse af kontrakten, hvis kontrakten har en løbetid på mere end et år eller er af ubestemt varighed. Ved terminsforretning gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for første levering. Enhver kontrakt indgås med forbehold af den opsættende betingelse om tilstrækkelig tilgængelighed af de pågældende produkter.

Artikel 6 - Fortrydelsesret Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at opsige aftalen uden at angive nogen grund inden for en periode på 14 dage. Denne betænkningstid begynder dagen efter modtagelsen af ​​produktet af forbrugeren eller en repræsentant, der er udpeget på forhånd af forbrugeren og meddelt iværksætteren. I fortrydelsesperioden vil forbrugeren behandle produktet og dets emballage varsomt. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, returnerer han produktet til iværksætteren med alt medfølgende tilbehør og - hvis muligt - i original stand og emballage i overensstemmelse med de relevante og klare instruktioner fra iværksætteren. Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han informere iværksætteren om dette senest 14 dage efter modtagelsen af ​​produktet. Forbrugeren skal meddele dette i form af en skriftlig meddelelse/e-mail. Efter at forbrugeren har erklæret, at han ønsker at gøre sin fortrydelsesret gældende, skal han returnere varen inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er returneret rettidigt, f.eks. b gennem forsendelsesbevis. Hvis kunden ikke har udtrykt ønske om at udøve sin fortrydelsesret eller ikke har returneret produktet til iværksætteren efter de i stk. 2 og 3 angivne frister, anses købet for gennemført.

Artikel 7 - Omkostninger ved fortrydelsesret Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, afholdes omkostningerne ved returnering af varerne af forbrugeren. Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer iværksætteren dette beløb hurtigst muligt, dog senest inden for 14 dage efter annulleringen. Forudsætningen for dette er, at varerne allerede er returneret til iværksætteren, eller der kan fremlægges et afgørende bevis for den fuldstændige returnering.

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten Iværksætteren kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for de produkter, der er beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af ​​fortrydelsesretten er kun gyldig, hvis iværksætteren tydeligt har angivet dette i tilbuddet eller i det mindste i god tid før aftalens indgåelse. En udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter: a. som blev fremstillet af iværksætteren i henhold til forbrugerens specifikationer; b. som er klart personlige i naturen; c. som ikke kan returneres på grund af deres natur; d. at ødelægge eller ældes hurtigt; e. hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på; f. til individuelle aviser og magasiner; G. til lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt af forbrugeren; H. for hygiejneprodukter, hvis forsegling er blevet brudt af forbrugeren. En udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenester: a. inden for områderne indkvartering, transport, catering eller fritidsaktiviteter, der skal tilbydes på en bestemt dag eller i en bestemt periode; b. hvis levering begyndte med forbrugerens udtrykkelige samtykke inden udløbet af fortrydelsesfristen; c. i væddemål og lotterier.

Artikel 9 - Prisen I den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode vil priserne på de tilbudte produkter og/eller ydelser ikke blive forhøjet med undtagelse af prisændringer som følge af ændringer i momssatser. Afvigende fra det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på, med variable priser. Denne sammenhæng med udsving og at de nævnte priser er vejledende priser er nævnt i tilbuddet. Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de følger af lovbestemmelser eller bestemmelser. Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har specificeret dem og: a. de skyldes lovbestemmelser eller bestemmelser; eller b. forbrugeren er berettiget til at hæve aftalen den dag, hvor prisstigningen træder i kraft. Priserne angivet i tilbuddet af produkter eller ydelser er inklusive moms. Alle priser tages med forbehold for tryk- og sættefejl. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og sættefejl. I tilfælde af tryk- og sættefejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere varen til den forkerte pris.

Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti Iværksætteren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne er i overensstemmelse med kontrakten, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til egnethed og/eller anvendelighed og de gældende lovbestemmelser på tidspunktet for indgåelse af kontrakten og/eller overholde officielle forskrifter. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til anden brug end normalt. En garanti stillet af den erhvervsdrivende, producenten eller importøren berører ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for den erhvervsdrivende på grundlag af aftalen. Defekte eller forkert leverede produkter skal indberettes skriftligt til iværksætteren inden for 14 dage efter levering. Produkterne skal returneres i original emballage og i ny stand. Iværksætterens garantiperiode svarer til fabriksgarantiperioden. Iværksætteren er dog aldrig ansvarlig for den endelige egnethed af produkterne til hver enkelt anvendelse af forbrugeren, ej heller for nogen rådgivning vedrørende brugen eller anvendelsen af ​​produkterne. Garantien gælder ikke, hvis: forbrugeren selv har repareret og/eller ændret de leverede produkter eller fået dem repareret og/eller ændret af tredjemand; de leverede produkter var udsat for unormale forhold eller på anden måde blev behandlet skødesløst eller i strid med iværksætterens anvisninger og/eller på emballagen; utilstrækkeligheden er helt eller delvist et resultat af regler, som staten har vedtaget eller vil vedtage med hensyn til arten eller kvaliteten af ​​de anvendte materialer.

Artikel 11 - Levering og udførelse Virksomheden vil udvise den størst mulige omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden. Med forbehold af bestemmelserne i artikel 4 i disse generelle vilkår og betingelser, vil Selskabet eksekvere accepterede ordrer hurtigt, dog senest inden for 30 dage, medmindre Forbrugeren har accepteret en længere leveringsperiode. Såfremt leveringen er forsinket, eller hvis en ordre ikke kan udføres eller kun delvist kan udføres, vil forbrugeren blive informeret herom senest 30 dage efter ordreafgivelsen. I dette tilfælde har forbrugeren ret til at hæve aftalen uden omkostninger og uden ret til nogen form for kompensation. I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit, refunderer iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt, så hurtigt som muligt, dog senest 14 dage efter opløsningen. Hvis levering af et bestilt produkt viser sig umuligt, vil iværksætteren bestræbe sig på at levere en erstatningsvare. Senest ved levering vil det klart og forståeligt fremgå, at en erstatningsvare vil blive leveret. Fortrydelsesretten kan ikke udelukkes for erstatningsvarer. Returforsendelsesomkostningerne afholdes af iværksætteren. Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter påhviler iværksætteren indtil tidspunktet for overdragelsen til forbrugeren eller en repræsentant, der tidligere er navngivet og meddelt iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 12 - Transaktioner med forlænget løbetid: løbetid, opsigelse og forlængelse Opsigelse Forbrugeren kan til enhver tid indgå en tidsubegrænset kontrakt om regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller levering af tjenesteydelser, jf. aftalte opsigelsesregler og et opsigelsesvarsel på højst en opsigelsesmåned. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller levering af ydelser ved udløbet af den tidsbegrænsede periode med forbehold af de gældende opsigelsesregler og med et varsel på højst en måned. Forbrugeren kan til enhver tid opsige de kontrakter, der er nævnt i de foregående afsnit, og er ikke begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller inden for en bestemt periode; han kan i det mindste afslutte det, som han sluttede det; han kan altid opsige det med samme opsigelsesfrist, som iværksætteren har fastsat for sig selv. Fornyelse En tidsbegrænset kontrakt indgået om regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser kan ikke stiltiende forlænges eller forlænges for en bestemt periode. Uanset det foregående stykke kan en tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dag- eller ugeaviser og magasiner stiltiende forlænges for en tidsbegrænset periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige denne forlængede aftale ved forlængelsens udløb med en opsigelsesfrist på højst en måned. En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af varer eller levering af tjenesteydelser kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige aftalen med et varsel på højst en måned og med et varsel på højst tre måneder, hvis kontrakten vedrører regelmæssig levering af daglige eller ugentlige aviser, magasiner og magasiner, dog mindre end en gang om måneden. En tidsbegrænset kontrakt om det almindelige abonnement på dag- eller ugeaviser og magasiner til introduktionsformål (prøve- eller introabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk, når prøve- eller introduktionsperioden udløber. Løbetid Såfremt en kontrakt varer længere end et år, kan forbrugeren til enhver tid opsige aftalen efter et år med et varsel på op til en måned, medmindre rimeligheden og rimeligheden er til hinder for opsigelse inden udløbet af den aftalte løbetid.

Artikel 13 - Betaling Medmindre andet er aftalt, skal de skyldige beløb af forbrugeren betales inden for 7 arbejdsdage fra begyndelsen af ​​den fortrydelsesperiode, der er nævnt i artikel 6, stk. Ved aftale om levering af en ydelse begynder denne periode efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelse på aftalen. Forbrugeren er forpligtet til straks at underrette iværksætteren om eventuelle unøjagtigheder i de angivne eller nævnte betalingsoplysninger. I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side, har iværksætteren ret til, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, at fakturere de rimelige omkostninger, der er meddelt forbrugeren på forhånd.

Artikel 14 - Klageprocedure Klager over opfyldelse af kontrakten skal indgives til iværksætteren, fuldt og tydeligt beskrevet, inden for 7 dage efter, at forbrugeren har opdaget manglerne. Klager indgivet til iværksætteren vil blive besvaret inden for 14 dage fra datoen for modtagelsen. Såfremt en klage kræver en påregnelig længere behandlingstid, svarer iværksætteren inden for 14 dages fristen med en bekræftelse på modtagelsen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar. Hvis klagen ikke kan løses efter gensidig aftale, opstår der en tvist, som er underlagt tvistbilæggelsesprocessen. En klage suspenderer ikke iværksætterens forpligtelser, medmindre iværksætteren skriftligt oplyser andet. Hvis en klage af iværksætteren finder gyldig, vil iværksætteren efter eget skøn enten erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.

Artikel 15 - Tvister Hollandsk lov gælder udelukkende for kontrakter mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle betingelser gælder for. Også selvom forbrugeren bor i udlandet.