Allmänna villkor

Artikel 1 - Definitioner I dessa villkor gäller följande definitioner: Ångerfrist: den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt; Konsument: den fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller företag och ingår ett distansavtal med företagaren; Dag: kalenderdag; Kontinuerlig transaktion: Ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller köpskyldighet är förskjuten över tiden; Hållbar databärare: alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information riktad till dem personligen på ett sådant sätt att framtida hämtning och oförändrad återgivning av den lagrade informationen är möjlig. Ångerrätt: konsumentens möjlighet att frånträda distansavtalet inom ångerfristen; Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder varor och/eller tjänster till konsumenter på distans; Distansavtal: ett avtal där, inom ramen för ett system för distansförsäljning av varor och/eller tjänster organiserat av företagaren, en eller flera tekniker för distanskommunikation används uteslutande fram till avtalets ingående; Distanskommunikationsteknik: betyder som kan användas för att sluta avtal utan att konsumenten och företagaren behöver vara i samma rum samtidigt Allmänna villkor: dessa allmänna villkor för företagaren.

Artikel 2 - Företagarens identitet P-Mich Achterveld 16, 3645HP Vinkeveen; E-postadress: info@berado.nl Handelskammernummer: 75118394 Momsnummer: På begäran

Artikel 3 - Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande som görs av företagaren och för varje distansavtal och varje beställning mellan företagaren och konsumenten. Innan distansavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att påpekas att de allmänna villkoren finns tillgängliga för granskning i företagarens affärslokaler och kommer att skickas till konsumenten kostnadsfritt så snart som möjligt på begäran. Om distansavtalet i motsats till föregående stycke ingås elektroniskt, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den enkelt kan lagras av konsumenten på ett varaktigt datamedium. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan ses elektroniskt och att de kommer att skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt på konsumentens begäran. I det fall specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller punkterna 2 och 3 i tillämpliga delar och, vid motstridiga allmänna villkor, kan konsumenten alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelse som är mest gynnsam för honom. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor är helt eller delvis verkningslösa eller ogiltiga vid något tillfälle, förblir avtalet och dessa villkor i kraft och den relevanta bestämmelsen kommer omedelbart att ersättas av ömsesidig överenskommelse med en bestämmelse som motsvarar mening och syfte kommer så nära det ursprungliga syftet som möjligt. Situationer som inte anges i dessa allmänna villkor måste bedömas "i andan" i dessa allmänna villkor. Alla oklarheter angående tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra allmänna villkor måste tolkas "i andan" i dessa allmänna villkor.

Artikel 4 - Erbjudandet Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet. Erbjudandet kan komma att ändras. Företagaren har rätt att ändra och anpassa utbudet. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna utvärdera erbjudandet på ett adekvat sätt. Om företagaren använder bilder representerar de en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara fel eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte företagaren. Alla bilder, specifikationer och data i erbjudandet är vägledande och kan inte utgöra skäl för ersättning eller uppsägning av kontraktet. Bilderna på produkterna är en sann representation av de produkter som erbjuds. Operatören kan inte garantera att färgerna som visas exakt motsvarar de faktiska färgerna på produkterna. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt: priset inklusive skatter; eventuella fraktkostnader; det sätt på vilket avtalet ingås och vilka åtgärder som krävs för detta; om ångerrätten gäller eller inte; betalningssätt, leverans och fullgörande av avtalet; tidsfristen för att acceptera erbjudandet eller den tidsfrist inom vilken näringsidkaren garanterar priset; avgiftens storlek för distanskommunikation om kostnaderna för användningen av distanskommunikationstekniken beräknas på annan grund än den ordinarie grundavgiften för det kommunikationsmedel som används; om avtalet kommer att arkiveras efter att det ingåtts och, i så fall, hur det kan ses av konsumenten; det sätt på vilket konsumenten kan kontrollera och vid behov korrigera de uppgifter som han lämnat enligt avtalet innan avtalet ingås; alla andra språk än nederländska på vilka avtalet kan ingås; de uppförandekoder som näringsidkaren har följt och det sätt på vilket konsumenten kan läsa dessa uppförandekoder elektroniskt; och minimiperioden för distansavtalet vid en permanent transaktion. Valfritt: tillgängliga storlekar, färger, typ av material.

Artikel 5 - Avtalet Avtalet ingås, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, i det ögonblick då konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de villkor som anges där. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, bekräftar företagaren omedelbart mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge företagaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande kan konsumenten säga upp avtalet. Om avtalet ingås elektroniskt måste företagaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda elektronisk dataöverföring och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder. Företagaren kan ta reda på - inom den rättsliga ramen - om konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren har goda skäl att inte ingå avtalet baserat på denna granskning, har han rätt att avslå en beställning eller en ansökan eller att binda genomförandet till särskilda villkor med angivande av skäl. Företagaren ska förse konsumenten med produkten eller tjänsten med följande information skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på ett hållbart medium: a. besöksadressen för företagarens filial som konsumenten kan kontakta vid eventuella klagomål; b. villkoren och sättet på vilka konsumenten kan utöva sin ångerrätt eller, i förekommande fall, tydlig information om undantaget från ångerrätten; c. information om garantier och befintlig kundservice; d. informationen i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte näringsidkaren redan har meddelat konsumenten denna information innan avtalet ingicks; e. villkoren för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd tid. Vid terminsaffär gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen. Varje avtal ingås under förutsättning att de aktuella produkterna är tillräckligt tillgängliga.

Artikel 6 - Ångerrätt Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att säga upp avtalet utan att ange någon anledning inom en period av 14 dagar. Denna betänketid börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som utsetts i förväg av konsumenten och meddelats företagaren. Under ångerfristen kommer konsumenten att behandla produkten och dess förpackning med omsorg. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning det är nödvändigt för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten till företagaren med alla medföljande tillbehör och - om möjligt - i originalskick och förpackning, i enlighet med lämpliga och tydliga instruktioner från företagaren. Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt måste han informera företagaren om detta inom 14 dagar från mottagandet av produkten. Konsumenten bör meddela detta i form av ett skriftligt meddelande/e-post. Efter att konsumenten har förklarat att han vill utnyttja sin ångerrätt måste han returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna returnerades i rätt tid, t.ex. b genom fraktbevis. Om kunden inte har uttryckt önskan att utnyttja sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till företagaren efter de tidsfrister som anges i punkterna 2 och 3, anses köpet vara genomfört.

Artikel 7 - Kostnader vid ångerring Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer kostnaderna för att returnera varorna att stå för konsumenten. Om konsumenten har betalat ett belopp kommer företagaren att återbetala detta belopp så snabbt som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter avbokningen. Förutsättningen för detta är att varorna redan har återlämnats till företagaren eller att avgörande bevis på fullständig retur kan tillhandahållas.

Artikel 8 - Uteslutning av ångerrätten Företagaren kan utesluta konsumentens ångerrätt för de produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Undantaget från ångerrätten är endast giltigt om företagaren tydligt har angivit detta i erbjudandet eller åtminstone i god tid innan avtalet ingås. Ett undantag från ångerrätten är endast möjligt för produkter: a. som tillverkades av företagaren enligt konsumentens specifikationer; b. som är tydligt personliga till sin natur; c. som inte kan återlämnas på grund av sin natur; d. som förstörs eller åldras snabbt; e. vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har något inflytande över; f. för enskilda tidningar och tidskrifter; G. för ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara vars försegling har brutits av konsumenten; H. för hygienprodukter vars försegling har brutits av konsumenten. Ett undantag från ångerrätten är endast möjligt för tjänster: a. inom områdena logi, transport, catering eller fritidsaktiviteter som ska tillhandahållas en viss dag eller under en viss period; b. vars leverans började med konsumentens uttryckliga samtycke före utgången av ångerfristen; c. inom vadslagning och lotterier.

Artikel 9 - Priset Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisändringar på grund av förändringar i momssatser. Med avvikelse från föregående stycke kan företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har inflytande över, med rörliga priser. Detta samband med fluktuationer och att de nämnda priserna är riktpriser nämns i erbjudandet. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de följer av lagliga föreskrifter eller bestämmelser. Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har specificerat dem och: a. de beror på lagliga föreskrifter eller bestämmelser; eller b. konsumenten har rätt att säga upp avtalet samma dag som prishöjningen träder i kraft. De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms. Alla priser är med reservation för tryck- och sättningsfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryck- och sättningsfel. Vid tryck- och sättningsfel är företagaren inte skyldig att leverera varan till felaktigt pris.

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti Företagaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på lämplighet och/eller användbarhet och de lagbestämmelser som gäller vid tidpunkten för ingående av avtalet och/eller följa officiella föreskrifter. Om överenskommet garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annan användning än normalt. En garanti som ställs av näringsidkaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot näringsidkaren med stöd av avtalet. Defekta eller felaktigt levererade produkter ska rapporteras till företagaren skriftligen inom 14 dagar efter leverans. Produkterna ska returneras i originalförpackning och i nyskick. Företagarens garantitid motsvarar fabriksgarantitiden. Företagaren ansvarar dock aldrig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild applikation av konsumenten, och inte heller för några råd angående användningen eller tillämpningen av produkterna. Garantin gäller inte om: konsumenten själv har reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna eller låtit reparera och/eller modifiera dem av tredje part; de levererade produkterna utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt hanterats vårdslöst eller i strid med företagarens instruktioner och/eller på förpackningen; otillräckligheten är helt eller delvis en följd av föreskrifter som staten har antagit eller kommer att anta med hänsyn till typen eller kvaliteten på de material som används.

Artikel 11 - Leverans och utförande Bolaget kommer att iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och utförande av order för produkter. Leveransort är den adress som konsumenten har uppgett till företaget. Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 4 i dessa allmänna villkor, kommer företaget att utföra accepterade beställningar snabbt, men senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen försenas eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, kommer konsumenten att informeras om detta senast 30 dagar efter att beställningen gjordes. I detta fall har konsumenten rätt att säga upp avtalet utan kostnader och utan rätt till någon ersättning. Vid upplösning enligt föregående stycke återbetalar företagaren det belopp som konsumenten betalat så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter upplösningen. Om leverans av en beställd produkt visar sig omöjlig, kommer företagaren att sträva efter att leverera en ersättningsvara. Senast vid leverans kommer det klart och förståeligt att anges att en ersättningsvara kommer att levereras. Ångerrätten kan inte uteslutas för ersättningsartiklar. Returfraktkostnaden står företagaren för. Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos företagaren fram till tidpunkten för överlämnandet till konsumenten eller en representant som tidigare nämnts och gjorts känd för företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 - Transaktioner med förlängd löptid: löptid, uppsägning och förlängning Uppsägning Konsumenten kan när som helst ingå ett tillsvidareavtal om regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tillhandahållande av tjänster, med förbehåll för överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid som inte överstiger en Uppsägningsmånad. Konsumenten kan säga upp ett visstidsavtal om regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tillhandahållande av tjänster när som helst vid utgången av den tidsbestämda löptiden, med förbehåll för gällande uppsägningsregler och med en uppsägningstid som inte överstiger en månad. Konsumenten kan säga upp de avtal som avses i föregående stycken när som helst och är inte begränsad till uppsägning vid en viss tidpunkt eller inom en viss period; han kan åtminstone avsluta det som han avslutade det; han kan alltid säga upp det med samma uppsägningstid som företagaren har satt upp för sig själv. Förnyelse Ett tidsbestämt avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster kan inte tyst förnyas eller förlängas för en viss period. Utan hinder av föregående stycke får ett tidsbestämt avtal om regelbunden leverans av dags- eller veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas med en viss tid som inte överstiger tre månader, om konsumenten kan säga upp detta förlängda avtal vid utgången av förlängningen med en uppsägningstid som inte överstiger en månad. Ett tidsbestämt avtal om regelbunden leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster kan endast tyst förlängas på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och med högst tre månaders uppsägningstid om kontraktet avser regelbunden leverans av dagstidningar, tidskrifter och tidskrifter, dock mindre än en gång i månaden. Ett visstidskontrakt för den vanliga prenumerationen av dagstidningar och veckotidningar och tidskrifter i introduktionssyfte (prov- eller introduktionsprenumeration) fortsätter inte underförstått och upphör automatiskt när prov- eller introduktionsperioden löper ut. Löptid Om ett avtal varar längre än ett år kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på upp till en månad, såvida inte lämpligheten och skäligheten hindrar uppsägning före utgången av den avtalade löptiden.

Artikel 13 - Betalning Om inte annat avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 7 arbetsdagar från början av den ångerfrist som avses i artikel 6.1. Vid avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period efter att konsumenten fått bekräftelse på avtalet. Konsumenten är skyldig att omedelbart meddela företagaren eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som tillhandahålls eller nämns. I händelse av utebliven betalning av konsumenten har företagaren rätt att, med förbehåll för lagliga begränsningar, fakturera de rimliga kostnaderna som meddelats konsumenten i förväg.

Artikel 14 – Klagomålsförfarande Klagomål om fullgörandet av avtalet ska lämnas till företagaren, fullständigt och tydligt beskrivna, inom 7 dagar efter att konsumenten upptäckt bristerna. Klagomål som lämnas in till företagaren kommer att besvaras inom 14 dagar från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsägbart längre handläggningstid kommer företagaren att svara inom 14-dagarsperioden med en bekräftelse på mottagandet och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar. Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsprocessen. Ett klagomål upphäver inte företagarens skyldigheter om inte företagaren skriftligen anger annat. Om ett klagomål av företagaren finner giltigt, kommer företagaren, efter eget gottfinnande, antingen byta ut eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

Artikel 15 - Tvister Nederländsk lag gäller uteslutande för avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller. Även om konsumenten bor utomlands.